Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚCHOP  → Tvorba vědeckotechnických prezentací
iduzel: 52423
idvazba: 60158
šablona: stranka
čas: 9.8.2020 16:57:33
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Tvorba vědeckotechnických prezentací

Vyučující: Mgr. Ing. Marek Martinec, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami tvorby systematické vědecké práce a zároveň jim k tomu poskytnout náležitou znalost technických nástrojů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, editace grafických podkladů a další), detailně je probírána problematika citací v technické literatuře. Předmět zároveň poskytuje rámcová pravidla pro úspěšnou ústní prezentaci vědecké práce. Veškerá vyučovaná látka je během výuky procvičována.

Úspěšné absolvování předmětu a získání klasifikovaného zápočtu je podmíněno vypracování a odevzdání 5 úkolů a odevzdání + prezentace závěrečné práce. Součástí hodnocení je také účast na seminářích.

Podrobnější informace jsou k dispozici ve studentském informačním systému zde: 9


Novinky

Praha:

Výuka: místnost B34 (max 28 osob), čtvrtek - čas 14:00 - 16:45

Přidána přednáška 13 - Principy a zásady úspěšné ústní prezentace vědecké práce, kontakt s posluchači, verbální a nonverbální projev

Zadán úkol na Powerpoint - prezentace, úkol zašlete na adresu tvtp@email.cz. Termín odevzdání do 20.5.2020 23:59.

Zadán úkol na Powerpoint - poster, úkol zašlete na adresu tvtp@email.cz. Termín odevzdání do 20.5.2020 23:59.

Přidána přednáška 12 - MS PowerPoint, tvorba posteru, programy pro práci s grafikou, úprava obrázků a fotek, příprava pro tisk

Přidána přednáška 11 - MS PowerPoint, základní a pokročilé funkce, tvorba a uspořádání prezentace

Zadán úkol na Excel, úkol zašlete na adresu tvtp@email.cz. Termín odevzdání do 6.5.2020 23:59.

Přidána přednáška 10 - MS Excel, pokročilé funkce, zpracování rozsáhlých datových souborů, numerické řešení technických úloh, Makra

Přidána přednáška 09 - MS Excel, tvorba a vkládání grafů, grafy v technické literatuře, další programy pro tvorbu grafů

Přidána přednáška 08 - MS Excel, základní funkce, vkládání funkcí, matematická, logické a textové funkce, maticové výpočty

Zadán úkol na Citace, úkol zašlete na adresu tvtp@email.cz. Termín odevzdání do 22.4.2020 23:59.

Přidána přednáška č. 7 - Zdroje vědeckých informací, citační databáze, citace v technické literatuře, norma ČSN ISO 690, EndNote

Zadán úkol na Word, úkol zašlete na adresu tvtp@email.cz. Termín odevzdání do 22.4.2020 23:59.

Přidána přednáška č. 6 - Word, oddíly, automatická korespondence, pokročilé funkce

Přidána přednáška č. 5 - Word, číslování, odrážky, objekty

Přidána přednáška č. 4 - Office, Word, styly

Během doby zrušení kontaktní výuky budou přednášky uváděny v materiálech ve spodní části stránky.

Odevzdání úkolu Email zasláním na adresu tvtp@email.cz nejpozději do 4.3.2020 23:59.

Zašlete vyplněný test na adresu tvtp@email.cz nejpozději do 26.2.2020 23:59.

Litvínov:

Výuka: 

Rozvrh předmětu:

Týden Datum Náplň
1. 20.2. Úvod, ověření stávajících znalostí studentů formou testu
2. 27.2. Práce s Windows, práce se soubory, zálohování, práce s mailem, archivační programy
3. 5.3. Základní principy a metody tvorby vědecké práce (bakalářské a diplomové práce)
4. 12.3. Základní zpracování textu v MS Word, styly
5. 19.3. MS Word, automatické číslování, odrážky, vkládání objektů, automatické odkazy
6. 26.3. MS Word, oddíly, automatické korespondence
7. 2.4. Citace v technické literatuře, EndNote
8. 9.4. MS Excel, základní funkce, vkládání funkcí, matice
9. 16.4. MS Excel, tvorba a vkládání grafů, grafy v technické literatuře
10. 23.4. MS Excel, pokročilé funkce, numerické řešení technických úloh
11. 30.4. MS PowerPoint, základní a pokročilé funkce, tvorba a uspořádání prezentace
12. 7.5. MS PowerPoint, tvorba posteru, programy pro práci s grafikou, úprava obrázků a fotek, příprava pro tisk
13. 14.5. Principy a zásady úspěšné ústní prezentace vědecké práce, kontakt s posluchači, verbální a nonverbální projev
14. 21.5. Prezentace studentských prací, závěrečné shrnutí

Úkoly:

Číslo Zadání Odevzdat do Materiály
1.

Email - Zašlete emaily v českém a anglickém jazyce na adresu tvtp@email.cz

Email by měl být koncipován jako žádost studenta (Vás) ohledně možnosti práce na diplomové práci s tématem: Venting (SVE - Soil Vapour Extraction) pod vedením jednoho z vyučujících tohoto předmětu. V emailu byste měli projevit zájem o dané téma, vyžádat si podrobnější informace a sjednat si schůzku s vyučujícím.

Email by měl mít veškeré náležitosti a měl by splňovat základy vědecké komunikace.

Praha:

4.3. 23:59

Litvínov:

v
2.

Word - Zašlete vypracovaný wordový dokument na adresu tvtp@email.cz

Nápověda pro vytvoření dokumentu je uvedena v přednášce č. 6.

Vytvořte dokument v aplikaci MS Word, dokument by měl délkou a strukturou připomínat bakalářskou práci, tudíž by měl mít veškeré části a kapitoly viz pokyny pro tvorbu BP. Nadpisy jednotlivých kapitol přizpůsobte tématu Vaší práce a text jednotlivých odstavců vygenerujte s využitím funkce pro náhodný text.
Vytvořte vlastní styly pro nadpisy 1-3 úrovně a pro odstavec a titulky.
Styl odstavec: Times new Roman, 12b., zarovnání do bloku, předsazení prvního řádku 1,25 cm, bez mezer před a za.
Styl nadpisu 1. úrovně: Times New Roman, 16b., tučně, zarovnání do bloku, číslování 1, mezery před a za 12b.
Styl nadpisu 2. úrovně: Times New Roman, 14b., tučně, zarovnání do bloku, číslování 1.1, mezery před a za 6b.
Styl nadpisu 3. úrovně: Times New Roman, 12b., tučně, zarovnání do bloku, číslování 1.1.1, mezery před a za 4b.
Titulek: Times New Roman, 12b., zarovnání do bloku
Do textu vložte minimálně 3 obrázky, 3 grafy a 3 tabulky včetně jejich titulků dle pravidel pro psaní BP. Obrázky ořezejte a odstraňte oříznuté části s ohledem na velikost výsledného souboru.
Stránky číslujte od kapitoly 1. Úvod, stránky před touto kapitolou včetně obsahů budou nečíslované. Rovněž před touto kapitolou vytvořte automaticky generovaný obsah, seznam obrázků + grafů a tabulek.
Do příloh vložte jednu stránku orientovanou na šířku a jednu na výšku a vložte do nich obrázek, čísla stránek příloh by měli pokračovat v číslování z předešlého oddílu.

Praha:

22.4. 23:59

Litvínov:

v
3. Citace - Zašlete vypracovaný úkol na adresu tvtp@email.cz

Zašlete printscreeny:

1) účtu na Endnote Online (podrozhraní Web of Science), kde budou vyobrazeny čtyři složky každá s minimálně dvěma články (1 printscreen pro každou otevřenou složku = 4 printscreeny celkově) vašich vedoucích či vybraných pracovníků (1 pracovník na jednu složku) vašeho ústavu - je-li vás více z jednoho ústavu vybírejte ideálně rozličná jména - bude to pro vás zajímavá informace, jak se kdo angažuje v psaní publikací. To samé pro Endnote Desktop.

2) Dále zašlete dokument .docx s random textem, v kterém demonstrujete použití metody Harvard (v tomto případě se citační metoda a styl jmenují stejně) pomocí Endnote pluginu.

Praha:

22.4. 23:59

Litvínov:

v

=

I

I

I

4.

Excel - Zašlete vypracovaný Excelový dokument na adresu tvtp@email.cz

Vytvořte sešit v aplikaci MS Excel.

Na 1 listu vytvořte časovou řadu o délce 1 hodiny s krokem 1 minuta. K časovým údajům vytvořte 3 řady reprezentující fyzikálně chemické parametry (např. pH, ORP, vodivost, ...) a vygenerujte pro ně data s využitím generátoru náhodných čísel v rozmezí běžném pro danou veličinu.

Vypočítejte sumu, průměr, maximální a minimální hodnotu, směrodatnou odchylku, modus a medián těchto vygenerovaných hodnot pro každou veličinu. Vytvořte graf závislosti těchto 3 veličin na čase a ke každé veličině přidejte spojnici trendu a vyberte vhodný typ s největší spolehlivostí. Zobrazte v grafu rovnice regrese a zobrazte hodnoty spolehlivosti R.

Na druhém listu vygenerujte libovolně hodnoty pro osu x a k nim příslušející hodnoty zvolené funkce pro osu y a vytvořte z nich vhodný graf. Spočítejte s využitím Excelu plochu pod křivkou (integrál) s využitím lichoběžníkové metody.

Na třetím listu vytvořte kontingenční tabulku. Jako data pro tuto tabulku vytvořte sloupce: důl, měsíc, surovina, vytěženo. Tabulka by měla obsahovat minimálně 36 řádků, do každého vyplníte důl (minimálně 2), ke každému dolu měsíce těžby, těžený surovina (minimálně 3) a vytěžené množství (vygenerovat náhodná čísla). V kontingenční tabulce seskupte pro jednotlivé doly a měsíce vytěžená množství jednotlivých surovin a vytvořte součty všech vytěžených surovin pro jednotlivé měsíce a doly. Do tabulky vložte další počítané pole zisk, vypočítané jako libovolný násobek vytěženého množství. Rovněž vytvořte z daných dat kontingenční graf.

U všech grafů a tabulek uveďte jednotky a popiště je, jednotlivé listy také vhodně pojmenujte.

Praha:

6.5. 23:59

Litvínov:

v

v

v

5. PowerPoint - Zašlete poster vytvořený v PowerPointu na adresu tvtp@email.cz

Poster by měl obsahovat 1 snímek o výšce 120 cm a šířce 80 cm. Pro pozadí posteru vyberte vhodný obrázek, texturu či barvu v dostatečném rozlišení pro velkoformátový tisk (300 dpi). Na posteru by měla být v záhlaví hlavička s názvem posteru a údaji o autorech včetně organizace, za níž poster vytvářejí. Pro vlastní tvorbu posteru použijte logicky utříděná data buď z Vaší bakalářské práce či SVK apod. popřípadě použijte náhodně generovaný text pod jednotlivé nadpisy. Na poster umístěte minimálně 1 fotografii a 1 graf v dostatečném rozlišení pro velkoformátový tisk (300 dpi). Rovněž do posteru umístěte dvě chemické rovnice vytvořené v editoru rovnic a minimálně jednu tabulku s daty. Nezapomeňte na správné popisky os, grafů, tabulek a obrázků. Celý poster graficky navrhněte aby byl dobře čitelný, byl dostatečný kontrast mezi textem a pozadím a vypadal po grafické stránce "přijatelně" pro prezentaci vědecké práce :o)

Praha:

20.5. 23:59

Litvínov:

v
  Závěrečná práce - PowerPoint prezentace - Zašlete prezentaci vytvořenou v PowerPointu na adresu tvtp@email.cz

Prezentace by měla sestávat z 5-7 snímků z nichž:

první snímek je název práce a jméno autora

druhý snímek je obsah prezentace (základní body toho o čem budete mluvit)

třetí (max čtvrtý) snímek pojednává o tom, co a jak jste dělali ve Vaší práci (bakalářské, diplomové, SVK)

čtvrtý (pátý) snímek je závěr (jakých výsledků jste dosáhly)

pátý (šestý) snímek jsou zdroje informací - pokud jste pro výklad převzali nějaké informace z literatury, napiště ji sem jako zdroj a nezapomeňte citaci uvést ve formátu dle normy pro citace; pokud jste žádnou literaturu nepoužili, tento snímek vynechejte

šestý (sedmý) snímek je poděkování za pozornost.

Nemáte-li vhodnou práci, najděte na web of science, science direct, scopus, ... vědecký článek o nějakém tématu, které Vás zaujme, a použijte ho k vytvoření prezentace dle výše uvedeného zadání. Nezapomeňte jako jméno autora uvést jména původních autorů a sebe připište jako prezentujícího autora.

Při tvorbě se držte všeobecných pokynů pro tvorbu prezentací viz materiály.

Praha:

20.5. 23:59

Litvínov:

v

Materiály:

= Test - ověření znalostí v
= Prezentace - Email v
= Prezentace - Evektivní vědecké psaní v
= Prezentace - Přednáška č. 4 - Office, Word, styly v
= Prezentace - Přednáška č. 5 - Word, číslování, odrážky, objekty v
= Prezentace - Přednáška č. 6 - Word, oddíly, automatická korespondence, pokročilé funkce v

= Prezentace - Přednáška č. 7 - Citace

Další materiály k tématu: Zdroje vědeckých informací, citační databáze, citace v technické literatuře, norma ČSN ISO 690, EndNote:

v

=

I

I

I

= Prezentace - Přednáška 08 - MS Excel, základní funkce, vkládání funkcí, matematická, logické a textové funkce, maticové výpočty v
= Prezentace - Přednáška 09 - MS Excel, tvorba a vkládání grafů, grafy v technické literatuře, další programy pro tvorbu grafů
Další materiály: Jan na grafy

v

v

= Prezentace - Přednáška 10 - MS Excel, pokročilé funkce, zpracování rozsáhlých datových souborů, numerické řešení technických úloh, Makra
Další materiály: Příklady Excel
Numerické výpočty

v

v

v

= Prezentace - Přednáška 11 - MS PowerPoint, základní a pokročilé funkce, tvorba a uspořádání prezentace v
= Prezentace - Přednáška 12 - MS PowerPoint, tvorba posteru, programy pro práci s grafikou, úprava obrázků a fotek, příprava pro tisk v
Vzory posterů v
v
= Prezentace - Přednáška 13 - Principy a zásady úspěšné ústní prezentace vědecké práce, kontakt s posluchači, verbální a nonverbální projev v
9 Netradiční grafy v MS Excel 9
= Jak na grafy v
= Data - kontingenční tabulka v
9 Zkontrolování práce na podobnost: theses.cz 9
9 Zkontrolování práce na podobnost: odevzdej.cz 9
9 Pokyny k závěrečným pracím c
9 Generátor obálek a stažení šablony c
= vzor - úvodní strana v
= vzor - prohlášení v
9 generátor citací (citace.com) 9
= citování informačních zdrojů v
= citační styly ČSN ISO 690 Endnote v
= pokyny k tvorbě bakalářské a diplomové práce v
= klávesové zkratky windows v
9 přehled splněných povinnosti 9
Aktualizováno: 18.5.2020 10:31, Autor: Marek Martinec

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 6046137
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi