Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚCHOP  → Tvorba vědeckotechnických prezentací
iduzel: 37547
idvazba: 39394
šablona: stranka
čas: 23.11.2017 02:40:28
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Tvorba vědeckotechnických prezentací

Vyučující: Mgr. Ing. Marek Martinec, Ing. Radek Škarohlíd

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami tvorby systematické vědecké práce a zároveň jim k tomu poskytnout náležitou znalost technických nástrojů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, editace grafických podkladů a další), detailně je probírána problematika citací v technické literatuře. Předmět zároveň poskytuje rámcová pravidla pro úspěšnou ústní prezentaci vědecké práce. Veškerá vyučovaná látka je během výuky procvičována.

Úspěšné absolvování předmětu a získání klasifikovaného zápočtu je podmíněno vypracování a odevzdání 5 úkolů a odevzdání + prezentace závěrečné práce. Součástí hodnocení je také účast na seminářích.

Podrobnější informace jsou k dispozici ve studentském informačním systému zde: 9


Novinky:

Praha:

Výuka: místnost B34 (max 28 osob), čtvrtek - čas 13:00 - 15:45

 

Zadána závěrečná prezentace (odevzdání do 17.5.2017 23:59 zasláním na adresu tvtp@email.cz ) a následná prezentace 18.5.2017 13:00 - 15:45 (B34).

Dne 11.5.2017 odpadá vyuka.

Odevzdání úkolu Powerpoint zasláním na adresu tvtp@email.cz nejpozději do 10.5.2017 23:59.

Odevzdání úkolu Citace zasláním na adresu tvtp@email.cz nejpozději do 3.5.2017 23:59.

Dne 20.4.2017 odpadá vyuka jelikož tento den je stanoven pondělní rozvrh dle výnosu rektora č. 30.01/17 viz zde: =

Odevzdání úkolu Excel zasláním na adresu tvtp@email.cz nejpozději do 19.4.2017 23:59.

Odevzdání úkolu Word zasláním na adresu tvtp@email.cz nejpozději do 29.3.2017 23:59.

Odevzdání úkolu Email zasláním na adresu tvtp@email.cz nejpozději do 8.3.2017 23:59.

 


Rozvrh předmětu:

Týden  Datum  Náplň 
  1. 16.2.  Úvod, ověření stávajících znalostí studentů formou testu
  2. 23.2.  Práce s Windows, práce se soubory, zálohování, práce s mailem, archivační programy
  3. 2.3.  Základní principy a metody tvorby vědecké práce (bakalářské a diplomové práce)
  4. 9.3.  Základní zpracování textu v MS Word, styly
  5. 16.3.  MS Word, automatické číslování, odrážky, vkládání objektů, automatické odkazy
  6. 23.3.  MS Word, oddíly, automatické korespondence
  7. 30.3.  MS Excel, základní funkce, vkládání funkcí, matice
  8. 6.4.  MS Excel, tvorba a vkládání grafů, grafy v technické literatuře
  9. 13.4.  MS Excel, pokročilé funkce, numerické řešení technických úloh
10. 20.4.  Odpadá výuka - tento den je pondělní rozvrh dle výnosu rektora: č. 30.01/17 
11. 27.4.  Citace v technické literatuře, EndNote
12. 4.5.  MS Powerpoint, tvorba a uspořádání prezentace, tvorba posteru, práce s obrázky a fotkami 
13. 11.5.  Odpadá výuka
14. 18.5.  Prezentace studentských prací, shrnutí

Úkoly:

Číslo Zadání Odevzdat do Materiály
1.

Email - Zašlete emaily v českém a anglickém jazyce na adresu tvtp@email.cz

Email by měl být koncipován jako žádost studenta (Vás) ohledně možnosti práce na diplomové práci s tématem: Venting (SVE - Soil Vapour Extraction) pod vedením jednoho z vyučujících tohoto předmětu. V emailu byste měli projevit zájem o dané téma, vyžádat si podrobnější informace a sjednat si schůzku s vyučujícím.

Email by měl mít veškeré náležitosti a měl by splňovat základy vědecké komunikace.

Praha:

8.3. 23:59

v
2.

Word - Zašlete vypracovaný wordový dokument na adresu tvtp@email.cz

Vytvořte dokument v aplikaci MS Word, dokument by měl délkou a strukturou připomínat bakalářskou práci, tudíž by měl mít veškeré části a kapitoly viz pokyny pro tvorbu BP. Nadpisy jednotlivých kapitol přizpůsobte tématu Vaší práce a text jednotlivých odstavců vygenerujte s využitím funkce pro náhodný text.
Vytvořte vlastní styly pro nadpisy 1-3 úrovně a pro odstavec a titulky.
Styl odstavec: Times new Roman, 12b., zarovnání do bloku, předsazení prvního řádku 1,25 cm, bez mezer před a za.
Styl nadpisu 1. úrovně: Times New Roman, 16b., tučně, zarovnání do bloku, číslování 1., mezery před a za 12b.
Styl nadpisu 2. úrovně: Times New Roman, 14b., tučně, zarovnání do bloku, číslování 1.1, mezery před a za 6b.
Styl nadpisu 3. úrovně: Times New Roman, 12b., tučně, zarovnání do bloku, číslování 1.1.1, mezery před a za 4b.
Titulek: Times New Roman, 12b., zarovnání do bloku
Do textu vložte minimálně 3 obrázky, 3 grafy a 3 tabulky včetně jejich titulků dle pravidel pro psaní BP. Obrázky ořezejte a odstraňte oříznuté části s ohledem na velikost výsledného souboru.
Stránky číslujte od kapitoly 1. Úvod, stránky před touto kapitolou včetně obsahů budou nečíslované. Rovněž před touto kapitolou vytvořte automaticky generovaný obsah, seznam obrázků, grafů a tabulek.
Do příloh vložte jednu stránku orientovanou na šířku a jednu na výšku a vložte do nich obrázek, čísla stránek příloh by měli pokračovat v číslování z předešlého oddílu.

Praha:

29.3. 23:59

X
3. Excel - Zašlete vypracovaný Excelový dokument na adresu tvtp@email.cz

Vytvořte sešit v aplikaci MS Excel.

Na 1 listu vytvořte časovou řadu o délce 1 hodiny s krokem 1 minuta. K časovým údajům vytvořte 3 řady reprezentující fyzikálně chemické parametry (např. pH, ORP, vodivost, ...) a vygenerujte pro ně data s využitím generátoru náhodných čísel v rozmezí běžném pro danou veličinu.

Vypočítejte sumu, průměr, maximální a minimální hodnotu, směrodatnou odchylku, modus a medián těchto vygenerovaných hodnot pro každou veličinu. Vytvořte graf závislosti těchto 3 veličin na čase a ke každé veličině přidejte spojnici trendu a vyberte vhodný typ s největší spolehlivostí. Zobrazte v grafu rovnice regrese a zobrazte hodnoty spolehlivosti R.

Na druhém listu vygenerujte libovolně hodnoty pro osu x a k nim příslušející hodnoty zvolené funkce pro osu y a vytvořte z nich vhodný graf. Spočítejte s využitím Excelu plochu pod křivkou (integrál) s využitím lichoběžníkové metody.

Na třetím listu vytvořte kontingenční tabulku. Jako data pro tuto tabulku vytvořte sloupce: důl, měsíc, prvek, vytěženo. Tabulka by měla obsahovat minimálně 36 řádků, do každého vyplníte důl (minimálně 2), ke každému dolu měsíce těžby, těžený prvek (minimálně 3) a vytěžené množství (vygenerovat náhodná čísla). V kontingenční tabulce seskupte pro jednotlivé doly a měsíce vytěžená množství jednotlivých prvků a vytvořte součty všech vytěžených prvků pro jednotlivé měsíce a doly. Do tabulky vložte další počítané pole zisk, vypočítané jako libovolný násobek vytěženého množství. Rovněž vytvořte z daných dat kontingenční graf.

U všech grafů a tabulek uveďte jednotky a popiště je, jednotlivé listy také vhodně pojmenujte.

Praha:

19.4. 23:59


X
4.

Citace - Zašlete vypracovaný úkol na adresu tvtp@email.cz

Zašlete printscreeny:

1) účtu na Endnote Online (podrozhraní Web of Science), kde budou vyobrazeny čtyři složky každá s minimálně dvěma články (1 printscreen pro každou otevřenou složku = 4 printscreeny celkově) vašich vedoucích či vybraných pracovníků (1 pracovník na jednu složku) vašeho ústavu - je-li vás více z jednoho ústavu vybírejte ideálně rozličná jména - bude to pro vás zajímavá informace, jak se kdo angažuje v psaní publikací. To samé pro Endnote Desktop.

2) Dále zašlete dokument .docx s random textem, v kterém demonstrujete použití metody Harvard (v tomto případě se citační metoda a styl jmenují stejně) pomocí Endnote pluginu + s využitím vysvětlivek.

Praha:

3.5. 23:59

 

=

 

I

 

I

 

I

5. PowerPoint - Zašlete poster vytvořený v PowerPointu na adresu tvtp@email.cz

Poster by měl obsahovat 1 snímek o výšce 120 cm a šířce 80 cm. Pro pozadí posteru vyberte vhodný obrázek, texturu či barvu v dostatečném rozlišení pro velkoformátový tisk (300 dpi). Na posteru by měla být v záhlaví hlavička s názvem posteru a údaji o autorech včetně organizace, za níž poster vytvářejí. Pro vlastní tvorbu posteru použijte logicky utříděná data buď z Vaší bakalářské práce či SVK apod. popřípadě použijte náhodně generovaný text pod jednotlivé nadpisy. Na poster umístěte minimálně 1 fotografii a 1 graf v dostatečném rozlišení pro velkoformátový tisk (300 dpi). Rovněž do posteru umístěte dvě chemické rovnice vytvořené v editoru rovnic a minimálně jednu tabulku s daty. Nezapomeňte na správné popisky os, grafů, tabulek a obrázků. Celý poster graficky navrhněte aby byl dobře čitelný, byl dostatečný kontrast mezi textem a pozadím a vypadal po grafické stránce "přijatelně" pro prezentaci vědecké práce :o)

Praha:

10.5. 23:59

 =

=
  Závěrečná práce + prezentace - Zašlete prezentaci vytvořenou v PowerPointu na adresu tvtp@email.cz

Prezentace by měla sestávat z 5-7 snímků z nichž:

první snímek je název práce a jméno autora

druhý snímek je obsah prezentace (základní body toho o čem budete mluvit)

třetí (max čtvrtý) snímek pojednává o tom, co a jak jste dělali ve Vaší práci (bakalářské, diplomové, SVK)

čtvrtý (pátý) snímek je závěr (jakých výsledků jste dosáhly)

pátý (šestý) snímek jsou zdroje informací - pokud jste pro výklad převzali nějaké informace z literatury, napiště ji sem jako zdroj a nezapomeňte citaci uvést ve formátu dle normy pro citace; pokud jste žádnou literaturu nepoužili, tento snímek vynechejte

šestý (sedmý) snímek je poděkování za pozornost.

Nemáte-li vhodnou práci, najděte na web of science, science direct, scopus, ... vědecký článek o nějakém tématu, které Vás zaujme, a použijte ho k vytvoření prezentace dle výše uvedeného zadání. Nezapomeňte jako jméno autora uvést jména původních autorů a sebe připište jako prezentujícího autora.

Při tvorbě se držte všeobecných pokynů pro tvorbu prezentací viz materiály.

Na poslední hodině budete tuto prezentaci prezentovat před Vašimi kolegy. Čas na prezentaci je stanoven maximálně na 5 minut!!!

Praha:

Odevzdání - 17.5. 23:59

Prezentace-

18.5.2017

13h - 15:45h (B34) 

= 

 

Materiály:

= Test - ověření znalostí v
Prezentace - Email v
= Prezentace - Evektivní vědecké psaní v
= Prezentace - Tvorba prezentací v
Vzory posterů v
v
9 Netradiční grafy v MS Excel 9
= Jak na grafy v
= Data - kontingenční tabulka v
9 Zkontrolování práce na podobnost: theses.cz 9
9 Zkontrolování práce na podobnost: odevzdej.cz 9
9 Pokyny k závěrečným pracím c
9 Generátor obálek a stažení šablony c
= vzor - úvodní strana v
= vzor - prohlášení  v
9 generátor citací (citace.com)  9
= citování informačních zdrojů v
= citační styly ČSN ISO 690 Endnote v
= pokyny k tvorbě bakalářské a diplomové práce  v
9 přehled splněných povinnosti 9

Aktualizováno: 5.5.2017 13:59, Autor: Marek Martinec

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 6046137
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi